Contacts

Ismoilov Hotamjon – +998 97 2730463
(export manager)

Usmonov Zohidjon – +998 97 9942900
(marketing)

Isroilov Behzodbek – +998 90 2005599, +998 99 0010503
Email: behzodbek.isroilov@bk.ru
(marketer)